Home Show Folk 29th Annual Kleban Prize for Musical Theatre Winners

29th Annual Kleban Prize for Musical Theatre Winners

2019 Kleban Prize Winners (l to r): Shaina Taub, Charlie Sohne and Sarah Hammond.